วัดโบสถ์อินทรสารเพชร
เลขที่ 1 ซอยเพชรเกษม28 ถนนเพชรเกษม
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

การอ่านออกเสียง วัดโบสถ์อินทรสารเพชร (วัด-โบด-อิน-ทะ-ระ-สาน-เพด) แปลว่า จดหมาย/
ข้อความอันประเสริฐจากพระอินทร์สู่โบสถ์วัด เขตวิสุงคามสีมา

มาวัดโบสถ์อินทรสารเพชรไหว้พระ 3 องค์

1.ไหว้หลวงพ่อนอน

2.ขอพรหลวงพ่อนั้ง

 

3.จะสมหวังในอุโบสถ หลวงพ่อโต